Khách sạn Quả Cầu Vàng

Địa chỉ : SN 019 Hoàng liên tổ 1phường cốc lếu
SĐT  : 0203822924