Khách sạn Minh Phương

Địa chỉ : Thôn Giàng Thàng xã Đồng Tuyển
SĐT  : 0203858889