Nhà hàng Hồng Long – Đặc sản cá Hồi cá Tầm

Địa chỉ: Nhà hàng Hồng Long đường D1 bờ kè sông Hồng, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
Điện thoại:  020.3668866 / Fax: 020.3822696 ; di động: 016333276546