Nhà hàng Asian

Địa chỉ: khuôn viên Nhạc Sơn thành phố Lào Cai
Điện thoại: 0203 843 788