Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
Tải về