Thông báo V/v cung cấp thông tin về Bản đồ Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thong_bao_cung_cap_thong tin ban do Covid.pdf

Địa chỉ truy cập: http://covidmap.laocai.gov.vn.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...