Thông báo số 27/TB-SGTVTXD ngày 28/01/2021 về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lào Cai đi tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại

về  việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lào Cai đi tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại