Tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ câp cơ sở

Ngày 29 và ngày 30/7/2021, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản  tỉnh Lào Cai  đã mở lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp cho 66 cán bộ câp cơ sở, trong đó có: 02 cán bộ Hội nông dân tỉnh; 09 học viên cấp huyện, 55 học viên cấp xã.

Đây là khóa tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm giúp cán bộ cấp huyện, xã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm theo phâm cấp của tỉnh; thực hiện tốt các nội dung liên quan các quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

Hà Thị Nghĩa