Gần 200 cán bộ cơ sở được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng hương ước, quy ước và nghiệp vụ kỹ năng lĩnh vực văn hóa

Ngày 11/5/2022, UBND thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng hương ước, quy ước và nghiệp vụ kỹ năng lĩnh vực văn hóa cho cán bộ cơ sở xã, phường thuộc khu vực phía nam thành phố.

Gần 200 đại biểu được tiếp thu nội dung: Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, quy định chung của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, nghiệp vụ kỹ năng lĩnh vực văn hóa...Trong đó xác định rõ việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân…

Thông qua hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư.

Tiến Hưng