Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Chiều 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 2.744 điểm cầu trong cả nước với  trên 77.000 đại biểu tham dự. 

Tại điểm cầu Thành phố Lào Cai, dự hội nghị có đồng chí Đỗ trường Sơn, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các đồng chí trong Ban chấp hành 17 xã phường.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII được tổ chức từ 4-7/10/2021 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã bàn, cho ý kiến về: Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cái cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến

Phát biểu tại hội nghị Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và báo cáo viên Trung ương bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thanh Mai