Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu TTCN tập trung Bắc Duyên Hải (khu 2), thành phố Lào Cai
Quyết định số 1357\QĐ-UBND, ngày 2/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu TTCN tập trung Bắc Duyên Hải (khu 2), thành phố Lào Cai
Tin khác
1 2