Quyết định số 1627 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
Xem chi tiết Quyết định Tại đây