Dự án xây dựng khu công nghiệp Đông Phố Mới – Thành phố Lào Cai
1. Mục tiêu: Xây dựng một khu công nghiệp nhẹ và công nghiệp sạch đồng thời cũng là khu ở, phù hợp với quy hoạch chung tổng thể của Thành phố Lào Cai trong đó đảm bảo xây dựng được các cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung gồm giao thông, bến bãi, cấp nước, cấp điện, thoát nước, vệ sinh môi trường, cây xanh đường phố, … nhằm thu hút các nhà đầu tư vào Lào Cai.

2. Địa điểm thực hiện: Phường Phố Mới và xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc BOT, BO.

4. Qui mô dự kiến xây dựng khu công nghiệp: 80 ha, trong đó mặt bằng đất cho thuê 55,9ha; được quy hoạch làm cảng cạn ICD, kho xăng dầu, kho trung chuyển hàng hoá lớn, các cơ sở sản xuất công nghiệp sạch, phụ trợ tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 136 tỷ đồng (tương đương 9,067 triệu USD).

6. Thông tin về đối tác:

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Đường Thanh niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 020 820060

Lĩnh vực kinh doanh: Là cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Tin khác
1 2